โครงสร้างการบริหารงาน
ประวัติ
ปณิธาน/วิสัยทัศน์
บุคลากร
แผนงานในอนาคต
 
       
รายงานวิจัยสถาบัน  
ปีการศึกษา
1
ความคิดเห็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3
ภาวะการหางานทำของบัณฑิต
4
ภาวะการหางานทำของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
5
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6
ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2559
8

ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

9
การศึกษาลักษณะความต้องการ ความรู้ และทักษะของบุคลากรที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคต
2559
10
การติดตามคุณภาพบัณฑิตย้อนหลังมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2558
2559
11
อัตลักษณ์ และจุดเน้น จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2558
2559
       
รายงานสารสนเทศ
1
รายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
2
รายงานการเปรียบเทียบค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และธรรมเนียม สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
       
สถิติส่ง สกอ.
1
สถิติบุคลากร
2
สถิตินักศึกษา
3
สถิติผู้สำเร็จการศึกษา
2559