รายงานวิจัยสถาบัน  
ปีการศึกษา
1
ความคิดเห็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2560
3
ภาวะการหางานทำของบัณฑิต
4
ภาวะการหางานทำของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
2560
5
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2560
6
ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2560
7
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2559
2560
8

ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

2560
9
การศึกษาลักษณะความต้องการ ความรู้ และทักษะของบุคลากรที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคต
2559
2560
10
การติดตามคุณภาพบัณฑิตย้อนหลังมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2558
2559
2560
11
อัตลักษณ์ และจุดเน้น จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2558
2559
2560
       
รายงานสารสนเทศ
1
รายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
2
รายงานการเปรียบเทียบค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และธรรมเนียม สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
       
สถิติส่ง สกอ.
tสถิติบุคลากร rt CATALINA_HOME=/opt/tomcat
1
2
สถิตินักศึกษา
3
สถิติผู้สำเร็จการศึกษา
2559
2560