โครงสร้างการบริหารงาน
ประวัติ
ปณิธาน/วิสัยทัศน์
บุคลากร
แผนงานในอนาคต
 
       
สรุปผลงานวิจัยสถาบัน
1
ความคิดเห็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2558
3
ภาวะการหางานทำของบัณฑิต
2558
4
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2558
5
ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2558
7

ความคิดเห็นของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

** ดูย้อนหลัง **