โครงสร้างการบริหารงาน
ประวัติ
ปณิธาน/วิสัยทัศน์
บุคลากร
แผนงานในอนาคต
 
   
  1. บัญชีผู้ทรงคุณวุฒิศาสตราจารย์
  1.1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  1.2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
  1.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
  1.4 สาขาวิชานิติศาสตร์
  1.5 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
  1.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  1.7 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
  1.8 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  1.9 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง
  1.10 สาขาวิชาอื่น ๆ
  1.11 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
  1.12 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  1.13 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  1.14 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
   
  2. บัญชีผู้ทรงคุณวุฒิศาสตราจารย์พิเศษ
  2.1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  2.2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
  2.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
  2.4 สาขาวิชานิติศาสตร์
  2.5 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
  2.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  2.7 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
  2.8 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  2.9 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง
   
  3. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์
  3.1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  3.2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
  3.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
  3.4 สาขาวิชานิติศาสตร์
  3.5 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
  3.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  3.7 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
  3.8 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  3.9 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง
  3.10 สาขาวิชาอื่น ๆ
  3.11 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
   
4. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สาชาวิชาขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ
4.1 สาขาวิชามนุษยศาสตร์
4.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
4.3 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
4.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
4.5 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
4.6 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4.7 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์