โครงสร้างการบริหารงาน
ประวัติ
ปณิธาน/วิสัยทัศน์
บุคลากร
แผนงานในอนาคต
     
  เอกสารการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ มีดังนี้  
           
1. แบบฟอร์มการเสนอผลงานเพื่อขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1 ชุด    
           
2. แบบฟอร์มการเสนอผลงานเพื่อขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ยื่นเฉพาะเอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เนื่องจากผลงานทางวิชาการไม่แล้วเสร็จ) 1 ชุด
   
           
3. เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน จำนวน 6 ชุด        
           
4. ผลงานทางวิชาการ จำนวน 6 ชุด  
         
5. แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 1 ชุด    
   
           
6. แบบผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการเสนอชื่อผุ้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมิน    
  เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน จำนวน 1 ชุด    
           
7. แบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทุกผลงาน (Plagiarism)    
  จากโปรแกรม Turnitin จำนวน 1 ชุด    
           
8. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด    
       
           
9. หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล จำนวน 1 ชุด    
     
           
10. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด    
       
         
11. ผลประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา (Online Assessment) จำนวน 1 ชุด    
     
           
12. แบบฟอร์มมาเทียบตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น    
           
       
13. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ถ้าเสนองานวิจัยและบทความวิจัย) จำนวน 1 ชุด