หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงาน


ประวัติ

            สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานโดยตรงเพื่อรองรับงานด้านการวิจัย
    ดำเนินงานภายในสถาบันเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนบริหาร และพัฒนาสถาบันดังนั้นเมื่อเดือนพฤษภาคม
    พุทธศักราช 2525 แผนกวิจัยสถาบันและประเมินผลจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ และได้ปฏิบัติภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง
    ในปลายปีพุทธศักราช 2527 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้แผนกวิจัยสถาบันฯ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการประสาน
    งานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งหมด ในปีพุทธศักราช 2530 แผนกวิจัยฯได้เริ่มนำ คอมพิวเตอร์มาใช้
    ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และในวันท ี่22 ธันวาคม พุทธศักราช 2532 มหาวิทยาลัยได้ยกสถานะจากแผนกเป็น
    "สำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล" มีผู้อำนวยการสำนักฯเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน 2547 ได้มี
     การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในสำนักวิจัยสถาบันฯ โดยให้ตั้งแผนกในสังกัดขึ้นใหม ่2 แผนกได้แก่
     แผนกวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และแผนกส่งเสริมวิชาการ

           
 รายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน จากอดีตถึงปัจจุบัน มีดังนี้

ผู้ดำรงตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
   ดร. บุญรอด วุฒิศาสตร์กุล   18 พ.ค. 2525  -   7 ก.ค. 2528
   อ. พิจิตรลักษณ์ ภู่ศิริ     8 ก.ค. 2529  -    7 ก.ค. 2536
   อ. วรรณี ประเสริฐ     8 ก.ค. 2536  -  30 ก.ย. 2537
   อ. ยุพา ผลวิจิตร     1 ต.ค. 2537  -  30 ก.ย. 2539
   อ. ภุมรี บัวสมบูรณ์     1 ต.ค. 2539  -  ปัจจุบัน


ปณิธาน


              สำนักวิจัยสถาบันและประเมินผลยึดมั่นต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
    ด้วยการทำงานที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ รับผิดชอบต่อหน้าที่และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ


วิสัยทัศน์


              สำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ โดยเป็นศูนย์กลางการวิจัยสถาบัน สารสนเทศ
      และการส่งเสริมวิชาการเชิงรุก เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

              1. จัดทำงานวิจัยสถาบันที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และศักยภาพในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย
              2. สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ช่วยในการตัดสินใจและบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
              3. จัดทำระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
              4.
ประสานงานการให้ข้อมูล/ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องแก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
              5. ประสานงานการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์
                   ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
              6. ประสานงานการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งการเปิด การปรับปรุง และการปิดหลักสูตรตาม
                   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
              7. ให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยแก่บุคคล/องค์กรทั้งภายในและภายนอก โดยเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน
                  ขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย
              8. ประสานงานเพื่อแจกแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ภายในมหาวิทยาลัยกับบุคคล/องค์กร ทั้งภายในและภายนอก
              9. พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์


             1. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัยในการนำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรฐาน/แนวทางการประกัน
                 คุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานด้านกลยุทธ์
             2. เพื่อ
สนับสนุนการให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
             3. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
             4. เพื่อสนับสนุนให้คณะวิชาจัดทำหลักสูตรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
                 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
             5. เพื่อสนับสนุนการให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องแก่บุคคล/องค์กรทั้งภายในและภายนอก
                 ในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ
             6. เพื่อ
สนับสนุนการแจกแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของ

                 มหาวิทยาลัย และเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ
             7. เพื่อให้การดำเนินงานในหน่วยงานมีคุณภาพ อันส่งผลประโยชน์ต่อการสนับสนุนพันธกิจ
                 ของมหาวิทยาลัย

แผนงานในอนาคต

           
 
            ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพุทธศักราช2542สถาบันการศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย
   จะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยข้อมูล และสถิติต่างๆ
   ดังนั้นงานวิจัย จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผลจึงมีแผน
   ในการจัดทำงานวิจัยสถาบันที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาและเพื่อวางแผน
   บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การจัดเก็บข้อมูลทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ
   ยังมีความสำคัญต่อการดำเนินงานซึ่งต้องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
             ด้วยภารกิจของสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล ที่เป็นหน่วยงานให้บริการข้อมูลและงานวิจัยสถาบัน
    ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ อย่างเป็นระบบจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำนักวิจัยสถาบันฯ
   ได้พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
   เพื่อให้การเรียกใช้ข้อมูลมีความถูกต้องรวดเร็วและทันสมัย นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร

  
ในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลบางประเภทให้เป็นแบบฐานข้อมูล  เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหน่วยงาน
   เช่นข้อมูลคณาจารย์ และข้อมูลนักศึกษาใหม่ เป็นต้น

  บุคลากร

  การเสนอขอดำรงตำแหน่ง
  ทางวิชาการ


   การจัดทำเอกสารหลักสูตร
 - การเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่
 - การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร

  บริการตอบคำถาม
  การให้บริการข้อมูลเพื่อ
  ทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/รายงาน
  ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 

ู้การประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการความรู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Start Count On December ,25th 2009
Copyright©2009 Bangkok University, Thailand.

Webmaster : ireo@bu.ac.th