หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงาน


ภารกิจ

แผนกวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
          รับผิดชอบการสำรวจข้อมูลต่างๆ เป็นประจำทุกปี ได้แก่ สถานภาพนักศึกษาใหม่ ภาวะการหางาน
ทำของบัณฑิต ข้อมูลและสถิติต่างๆ เช่นข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และอัตราค่าเล่าเรียนของแต่ละสถาบันการศึกษา เป็นต้น รวมทั้งการจัด
ทำงานวิจัยสถาบันในหัวข้อเรื่องต่างๆ ซึ่งหัวข้องานวิจัยจะเปลี่ยนไปตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
ในแต่ละปีการศึกษา

แผนกส่งเสริมวิชาการ
          รับผิดชอบงานการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ การประสานงานการขอเปิดดำเนินการ
สาขาวิชาใหม่ การขอรับรองมาตรฐานการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร การให้บริการข้อมูลแก่คณาจารย์
นักศึกษาและหน่วยงานภายนอก การประสานงานการขอแจกแบบสอบถาม / การสัมภาษณ์ เพื่อจัดทำ
วิจัย วิทยานิพนธ์ หรือรายงาน รวมทั้งการประสานงานกับสำนังการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  บุคลากร
  การเสนอขอดำรงตำแหน่ง
  ทางวิชาการ

   การจัดทำเอกสารหลักสูตร
   การเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่
   
การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร

  บริการตอบคำถาม
  การให้บริการข้อมูลเพื่อ
  ทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/รายงาน
  ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 

ู้การประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการความรู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Start Count On December ,25th 2009
Copyright©2009 Bangkok University, Thailand.

Webmaster : ireo@bu.ac.th