หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงาน


        การให้บริการข้อมูลโดยการขอแจกแบบสอบถาม/ขอสัมภาษณ์เพื่อทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
และการขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานจากนักศึกษา มีขั้นตอนดังนี้


การขอแจกแบบสอบถามหรือขอสัมภาษณ์เพื่อทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์

1. กรณีเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
    1. ติดต่อขอแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์แจก
แบบสอบถามหรือขอสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัย (ทสท.425 สวป.)
        จากสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล
     2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแล้วส่งผ่านตามสายงานถึงผู้อำนวยการสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล
         พร้อมแนบแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ชุด

2. กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

     1. ติดต่อขอแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามหรือขอสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัย (ทสท.424 สวป.)
         จากสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล
     2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแล้วนำเสนอคณบดีหรือหัวหน้าภาควิชา และนำมายื่นที่
         สำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล

3. กรณีเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่นหรือบุคคลภายนอก
     1. ผู้วิจัยต้องไปติดต่อที่สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) หมายเลขโทรศัพท ์
         0-2247-6762-3
     2. ทำหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพเพื่อขออนุญาตจัดเก็บข้อมูลโดยแจ้งวัตถุประสงค์
         และรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ชุด
     3. ติดตามผลจากสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2350-3500 ต่อ 1740

หมายเหตุ :
การแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้วิจัยและวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ในแบบสอบถามทุกชุดการขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานจากนักศึกษา

1. กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
     1. ติดต่อขอแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (ทสท.407 สวป.) จากสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล
     2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแล้วนำเสนอคณบดีหรือหัวหน้าภาควิชาและนำมายื่นที่
         สำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล

2. กรณีเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
    1. ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อขอข้อมูล
        โดยแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดให้ครบถ้วน
    2. ติดตามผลจากสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2350-3500 ต่อ 1740

  บุคลากร
  การเสนอขอดำรงตำแหน่ง
  ทางวิชาการ

   การจัดทำเอกสารหลักสูตร
   การเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่
   
การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร

  บริการตอบคำถาม
  การให้บริการข้อมูลเพื่อ
  ทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/รายงาน
  ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 

ู้การประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการความรู้
 
 
 
 
 
 

 

Start Count On December ,25th 2009
Copyright©2009 Bangkok University, Thailand.

Webmaster : ireo@bu.ac.th