หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงาน
ผอ. สวป.
อ. ภุมรี บัวสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล


 พบ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กศ.บ.(สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน


 
แผนกส่งเสริมวิชาการ
อ.สุนิสา เตละกุล (หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการ)
   ศษ.ม. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ศษ.บ. (การวัดผลการศึกษา-สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
แผนกวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
หัวหน้าแผนกวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
อ.เบญจวรรณ อยู่ถาวร (หัวหน้าแผนกวิจัยสถาบันและสารสนเทศ)
   วท.. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  บุคลากร
  การเสนอขอดำรงตำแหน่ง
  ทางวิชาการ

   การจัดทำเอกสารหลักสูตร
 - การเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่
 - การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร

  บริการตอบคำถาม
  การให้บริการข้อมูลเพื่อ
  ทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/รายงาน
  ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 

ู้การประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการความรู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Start Count On December ,25th 2009
Copyright©2009 Bangkok University, Thailand.
Webmaster : 
ireo@bu.ac.th