หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงานความหมายของการวิจัยสถาบัน

            การวิจัยสถาบัน (Institutional Research , Administrative Research , Operational Research)
หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินงานสภาพแวดล้อม และกระบวนการของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลสำหรับสนับสนุนการวางแผน การกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจเรื่องต่างๆ
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้หลักการวิจัย (กระบวนการวิจัย) ได้แก่ ระบบการจัดการสารสนเทศ
(Management
Information System:MIS )และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ(Comparative Analysis)
            
การวิจัยสถาบันในความหมายเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึงการดําเนินงานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับ
องค์กร เพื่อใช้ผลการวิจัยเชิงประเมินนั้น มาประกอบการตัดสินใจในการจัดทํานโยบายและแผนตามพันธกิจขององค์กร
นั้นต่อไป รวมทั้งให้การวิจัยสถาบันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ


ประวัติการวิจัยสถาบัน

            ผู้ที่จุดประกายการวิจัยสถาบันคือ Professor W.H. Cowley แห่ง Stanford University
ที่ได้รับแนวความคิดจากข้อค้นพบของ Yale University ในค.ศ. 1701 และในค.ศ. 1820 ได้นำแนวความคิดนี้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ Harvard University ซึ่งได้รับการยอมรับกันเป็นอย่างดี จึงก่อให้เกิดมีการวิจัยในขั้นพื้นฐานในสถาบัน เพื่อการติดตามผลการดำเนินงาน
ในระยะสั้นๆ
โดยคณะผู้วิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในสถาบันเดียวกันนั้น จึงเรียกว่าวิจัยตนเอง ( Self Study )และได้มีการทำวิจัย
ในลักษณะนี้อย่างแพร่หลาย และได้มีการจัดตั้ง สมาคมการวิจัยสถาบัน( Institutional Research Association ) ขึ้น
เป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1974 สำหรับประเทศไทยได้มีการจัดตั้ง “สถาบันวิจัย” ขึ้นเป็นครั้งแรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อ พ.ศ. 2541 โดยมีหน้าที่ 3 ประการคือ

            1. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัย
            2. ทำการวิจัยตามความต้องการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการทำวิจัยอื่นๆ ที่เป็นไปตามภาระหน้าที่
                ประจำปกติ
            3. ทำการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ (รศ.ดร.เยาวดี วิบูลย์ศรี การวิจัยสถาบัน แนวคิดพื้นฐาน
                เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 3 ธันวาคม 2543)


แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน

            ธรรมชาติของการวิจัยสถาบันควรมีแนวความคิดหรือปรัชญาในการวิจัยดังนี้
            1. เป็นการทำวิจัยในหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างจากการวิจัยทั่วไป
            2. เป็นการทำวิจัยตามขอบเขต ลักษณะ หน้าที่ หรือโครงสร้างของงานที่รับผิดชอบ
                หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กรหรือสถาบันนั้นๆ
            3. เป็นการทำวิจัยทั้งปัญหาเฉพาะหน้าที่หรือการที่จะวางนโยบายหรือแผนระยะยาวของสถาบัน
            4. ผลงานการวิจัยสถาบัน จะต้องนำมาแก้ไขปัญหาหรือกำหนดนโยบายหรือพัฒนาองค์กรหรือสถาบันนั้นๆ
                เท่านั้น แต่อาจนำไปเป็นแนวทางในการวิจัยสถาบันอื่นๆ ได้
            5. คณะผู้วิจัยเป็นนักวิจัย หรือ นักวิชาการ ที่สังกัดอยู่ภายในหน่วยงานหรือสถาบันนั้นๆ
               (เว้นแต่จะมีที่ปรึกษาจากภายนอกร่วมด้วยก็ได้)
            6. คณะวิจัยควรเป็นนักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์,จิตวิทยา,นักสถิติการศึกษา,สังคมวิทยา,มนุษยศาสตร์,
                เศรษฐศาสตร์,กฎหมาย หรือ การปกครองเป็นต้น
            7. แนวคิดหรือเป้าหมายหลักของการวิจัยสถาบันก็คือ เพื่อให้บริหารนำข้อมูลหรือข้อค้นพบต่างๆ
                จากการวิจัยไป ใช้ประกอบในการแก้ปัญหา กำหนดนโยบายพัฒนาสถาบัน
                หรือตัดสินใจในภาวะการณ์ที่คับขัน เป็นต้น


ลักษณะงานวิจัยสถาบัน

            การดำเนินการสลับกัน ระหว่างการทำงานของกระบวนการต่อไปนี้
            1. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือ R&D คือ การวิจัยที่มุ่งพัฒนานวัตกรรม
                ที่เป็นทางเลือกใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพงานโดยผลลัพธ์ของการวิจัยจะปรากฏให้เห็น 2 ลักษณะ
                ได้แก่ ประเภทสื่อ / ชิ้นงาน (Material)และประเภทแบบหรือวิธีการทำงาน (Procedure / Process)
            2. การพัฒนาและวิจัย (Development & Research) หรือ D&R คือ การพัฒนามากกว่าวิจัย โดยถือว่า
                การวิจัยเป็นเพียงส่วนน้อย


หลักการทั่วไปของการวิจัยสถาบัน

            1. ใช้ระยะเวลาสั้น หวังผลเร็วเพราะต้องการใช้ข้อมูล อาจจะไม่เกิน 6 เดือน
            2. ขั้นตอนการนำเสนอโครงร่างต้องรวดเร็ว ไม่มีขั้นตอนมาก อาจจะเขียนโครงการประมาณ 1-2 แผ่น
                รวมถึงขั้นตอน
การพิจารณา/อนุมัติด้วย
            3. งบประมาณต้องอนุมัติเร็ว และเพียงพอ
            4. ผู้ทำการวิจัยสถาบันต้องได้รับการลดภาระงานสอนลง เพราะการดำเนินการอาจจะไม่ทันกับระยะ
                เวลาที่กำหนด และอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่จะใช้ประโยชน์
            5. นักวิจัยอาจวิจัยเดี่ยวหรือเป็นทีมคณะวิจัยก็ได้
            6. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และคนต้องพร้อมด้วย


ภาระงานของวิจัยสถาบัน

            1. มีการจัดทำสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและพัฒนาศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
            2. มีการทำเอกสารบทคัดย่อ ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคคล หน่วยงาน องค์กรทั้งภายใน
                และภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของเอกสารและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
            3. ดำเนินการวิจัยสถาบัน เพื่อวางแผนและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
            4. จัดทำเอกสารเผยแพร่ สารสนเทศ และผลงานการวิจัยสถาบัน
            5. จัดบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศและผลงานการวิจัยสถาบันแก่
                ผู้มาขอใช้บริการทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันอุดมศึกษา


หน้าถัดไป
  บุคลากร
  การเสนอขอดำรงตำแหน่ง
  ทางวิชาการ

   การจัดทำเอกสารหลักสูตร
   การเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่
   
การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร

  บริการตอบคำถาม
  การให้บริการข้อมูลเพื่อ
  ทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/รายงาน
  ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 

ู้การประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการความรู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Start Count On December ,25th 2009
Copyright©2009 Bangkok University, Thailand.

Webmaster : ireo@bu.ac.th