หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงาน
 


ขั้นตอนการดำเนินงาน

      1. คณะฯ ติดต่อสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล เพื่อนัดแนะการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

      2.
คณะฯ ทำบันทึกผ่านตามสายงานถึงสำนักวิจัยฯ (แบบฟอร์มขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่/ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ทสท.427 (สวป.)) พร้อมแนบเอกสารต่างๆ ดังนี้ (ส่งถึงสำนักวิจัยฯ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม)

          2.1 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2 ระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท, ระดับปริญญาเอก) ซึ่งมีหัวข้อครบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (ตัวอย่าง มคอ.2)

          2.2 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ TQF (ระดับปริญญาตรี มคอ.02,ระดับปริญญาโท มคอ.04,ระดับปริญญาเอก มคอ.06) (ตัวอย่าง มคอ.02)

          2.3 สำเนารายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (อย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพ อย่างน้อย 1 คน)

      3. สำนักวิจัยฯ ตรวจสอบ มคอ.2 มคอ.02 มคอ.04 หรือ มคอ.06 ให้มีหัวข้อครบตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด และตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เช่น โครงสร้างหลักสูตร สัดส่วนอาจารย์ประจำ ต่อนักศึกษา สถานที่ อุปกรณ์การศึกษา ห้องสมุด การประกันคุณภาพหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 

      4. สำนักวิจัยฯ ส่งเอกสารให้ สวก. เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในเดือนกันยายน (ส่งถึง สวก. ภายในวันที่ 1 กันยายน)

      5. รับเอกสารจาก สวก. ดังนี้

          5.1 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
          5.2 รายชื่อกรรมการวิชาการพร้อมมติคณะกรรมการวิชาการ

       6. สำนักวิจัยฯ เสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย

       7. สำนักวิจัยฯ เสนอเอกสารต่างๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

  *** เนื่องจากการเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ หลายหน่วยงานจะต้องดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องนำเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบและส่งให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา จึงขอความร่วมมือจัดทำหลักสูตรให้เสร็จเรียบร้อยและส่งถึง สวป. ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พร้อมเสนอคณะกรรมการวิชาการ เดือนกันยายน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนตุลาคม เพื่อพร้อมเปิดในปีการศึกษาถัดไป

หมายเหตุ

      1. การเปิดดำเนินการหลักสูตร เมื่อได้รับความเห็นชอบอนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย แล้วต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายใน 30 วัน

      2. กรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ สกอ. กำหนด สกอ. จะดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วันหลังจากได้รับหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย

      3. ในการจัดทำเอกสารหลักสูตรนานาชาติ สกอ. ให้จัดทำเป็นภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาทางราชการ

แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่

 
  บุคลากร
  การเสนอขอดำรงตำแหน่ง
  ทางวิชาการ

   การจัดทำเอกสารหลักสูตร
 - การเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่
 - การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร

  บริการตอบคำถาม
  การให้บริการข้อมูลเพื่อ
  ทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/รายงาน
  ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
การจัดการความรู้
 
download เอกสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright©2009 Bangkok University, Thailand.
Webmaster : patipat.a@bu.ac.th