กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. ความเหมาะสมของการจัดวางหัวข้อต่างๆ
2. ภาษาที่ใช้มีความเข้าใจง่าย
3. ความถูกต้องของการเชื่อมโยงไฟล์เอกสารภายในเว็บไซต์
4. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระที่นำเสนอในเว็บไซต์
5. การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะอื่นๆ